Escoles i Centres Educatius

Programa d'Acompanyament a l'Escola (PAE)

La nostra divisió de consultoria compta amb un equip dotat d’àmplia experiència en l’acompanyament i assessorament a escoles i centres educatius. L’actuació del nostre equip consultor es focalitza en la implantació de projectes en àrees com l’estratègia, la millora de l’activitat comercial i i del màrqueting, les persones i la innovació.
Som partners de Fundació Tr@ms per a la implantació a les escoles i centres educatius del Segell SMART com a marc d’excel·lència educativa en els àmbits d’estratègia, gestió, comunitat educativa, producte, comunicació i màrqueting

Programa d'Acompanyament a l'Escola (PAE)

Acompanyem en la definició i implantació de l’estratègia de màrqueting per millorar el posicionament i la visibilitat de l’empresa, de la seva proposta de valor, i dels seus productes i serveis, sempre des d’una perspectiva d’utilització dels recursos adequats i dimensionats a les possibilitats reals de l’organització.

Les nostres actuacions es basen en l’actuació conjunta de les persones directives, responsables i docents, de manera que cada projecte s’orienta a les prioritats i necessitats concretes que elles manifesten.
El PAE es desenvolupa focalitzant-se en tres àmbits.
• Màrqueting.
• Persones.
• Gestió

• ÀMBIT DE MÀRQUETING
Potenciem la visibilitat de l’Escola i la seva capacitat de captar noves matrícules, a partir d’actuacions de màrqueting, amb especial èmfasi en la comunicació, amb la finalitat de transmetre els avantatges del centre en relació amb la presa de decisions de les famílies.
• ÀMBIT DE PERSONES
Acompanyem el desenvolupament de l’equip humà de l’Escola amb l’aplicació de la nostra “Fórmula amb sentit de la Persona Docent”. Una innovadora metodologia que potencia la implicació i el compromís a través de la generació de sentit, tant des del punt de vista de la persona com des del concepte global que recull la idea de “construir comunitat” a l’escola.
• ÀMBIT DE GESTIÓ
Assessorament econòmic, comptable i fiscal, dirigit a que l’escola prengui sempre les millors decisions econòmiques, assegurant el compliment de totes les seves obligacions en matèria comptable i fiscal.
Gestió laboral eficient, basada en l’assessorament a l’escola en la contractació de persones, la confecció de nòmines i qualsevol altra qüestió laboral que pugui sorgir, com inspeccions de treball o el pagament delegat.
El conjunt de la nostra proposta a les Escoles, sumada a la nostra participació en el Segell SMART, així com els acords de col·laboració amb agrupacions del sector, permeten qualificar a Integral com una assessoria i consultoria molt activa i amb una clara presència en el món educatiu.