Cooperatives

Activitat comercial i màrqueting

Integral està reconeguda com una de les entitats de referència en l’àmbit cooperatiu i de l’economia social. La nostra divisió de consultoria és experta en l’assessorament a cooperatives i els seus consells rectors. Comptem amb un equip de professionals amb una àmplia experiència en l’acompanyament i assessorament a cooperatives des d’una perspectiva basada en la proximitat, la participació i la flexibilitat.

Activitat comercial

• Millora de les vendes i de l’activitat comercial.
Definim estratègies concretes i pràctiques, utilitzant les eines necessàries per millorar les vendes, la gestió i la segmentació de clients. Donem suport a la generació d’argumentaris de venda i al reenfocament de la cartera de productes i serveis a partir de criteris de rendibilitat, rotació i interès comercial futur.
• Estratègia de Màrqueting.
Acompanyem la definició i la implantació de l’estratègia de màrqueting per millorar el posicionament i la visibilitat de la cooperativa, dels seus productes i serveis (proposta de valor), mantenint sempre una perspectiva d’utilització dels recursos adequats i dimensionats a les possibilitats reals de la cooperativa.
• Proposta de valor i reenfocament de la comunicació i del màrqueting.
Ajudem a l’organització a identificar i/o reenfocar la seva proposta de valor, i a focalitzar els seus missatges en accions de comunicació i de màrqueting, considerant les característiques i necessitats específiques dels seus clients i mercat.

Estratègia

• Definició del pla estratègic i acompanyament en el procés d’implantació.
Acompanyem cooperatives en l’elaboració del seu pla estratègic, definint els seus objectius a partir de processos participatius que permetin la implicació de les persones sòcies, ajudant a posar en valor el tret essencial que identifica la societat cooperativa.
• Elaboració del Pla de Gestió Anual.
Enfocats en l’actuació de la cooperativa en el curt termini, acompanyem la definició i el desplegament de Fulls de Ruta anuals que permeten orientar els recursos i les accions cap a la consecució dels objectius aprovats per l’Assemblea.

Organització

• Implantació de processos d’innovació i desenvolupament de noves línies de negoci.
Impulsem la generació i posterior implantació de sistemes d’innovació que permetin a la cooperativa assegurar una constant entrada de noves idees, alhora que acompanyem en la concreció, desenvolupament i impuls de noves línies d’actuació incloent la realització del seu Pla de Negoci.

Estratègia i Dinamització territorial

• Programa Aracoop i Ateneus Cooperatius.
Acompanyem la implantació de programes i estructures territorials vinculades a les cooperatives i l’economia social (Programa Aracoop i Ateneus Cooperatius) amb l’objectiu de difondre, estendre, enfortir i renovar el sector.
• Estudis sectorials i territorials del teixit cooperatiu.
Fem estudis que permeten conèixer la realitat sectorial i territorial, facilitant la planificació d’actuacions per a la millora del teixit cooperatiu.
• Realització del Pla Director / Pla Estratègic del territori.
Acompanyem els territoris en la definició del seu Pla Director / Estratègic, així com en la seva implantació a través d’un procés de concertació territorial que considera els seus principals grups d’interès Generem plans d’acció viables i operatius amb l’objectiu d’enfortir i dinamitzar el sector cooperatiu.
• Dinamització de processos de concertació- agents locals.
Acompanyem processos de dinamització d’espais participats per agents locals (econòmics i socials) per generar sinergies i estimular el creixement econòmic territorial, a partir de la perspectiva aportada per la realitat cooperativa present o potencial.
• Acompanyament en la professionalització i creixement del teixit cooperatiu – sectors prioritaris.
Dissenyem processos de professionalització i millora del teixit cooperatiu dels territoris, a través d’actuacions específiques en organitzacions vinculades a sectors d’interès especial per als respectius territoris.
Noves tendències de desenvolupament del teixit cooperatiu: Economia Circular.