Cooperatives

Acompanyament Gestió Laboral

La Gestió Laboral és una de les qüestions més sensibles en una organització. Ha de ser capaç de materialitzar la seva Política Laboral al temps que romandre atenta a l’acompliment de les nombroses disposicions, fonamentalment des del Dret del Treball, a les quals es troba subjecta. El Nostre Acompanyament està dissenyat per anticipar i gestionar les situacions que puguin plantejar-se, dotant-se d’una especial flexibilitat per caminar junts en el que cada moment demandi.
Sens dubte les Nòmines i la Seguretat Social suposen el focus central de la Gestió Laboral, la seva correcta confecció és el primer i imprescindible pas. Però abans intervé la Contractació, de nou cal que s’adeqüi en primer terme a les necessitats de l’organització i compleixi amb les disposicions que puguin afectar-li.
Després, la nostra experiència ens indica que l’organització ha de mantenir en tot moment una actitud orientada a la Prevenció del Conflicte Laboral, estem amb ella en això i també, durant el mateix, quan no ha estat possible evitar-ho. La Prevenció de Riscos Laborals és un altre àmbit on la constància i atenció és vital.
El nostre acompanyament presta una molt activa disposició a minimitzar la possibilitat d’intervenció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la nostra tasca és que aquestes instàncies mai hagin d’ocupar-se de les organitzacions amb les que caminem.
Ressenyem també que donada la seva incidència hem desenvolupat una àmplia experiència en l’àmbit de l’Estrangeria.

Nòmines i Seguretat Social

Desenvolupem de forma integral la gestió de Nòmines i Seguretat Social.
En la nòmina sumem a la seva realització, l’emissió de llistats d’avaluació de costos, les altes / variacions / baixes de persones, el seguiment de baixes, l’enquadrament de socis i administradors, així com assessorament en matèria de pensions
Pel que fa a la cotització a la Seguretat Social, a més del seu càlcul i confecció, atenem la correcta domiciliació del pagament, així com la gestió d’ajornaments de quotes i recursos per reclamació de deutes.
De forma natural, ens ocupem de l’assessorament sobre l’IRPF i la seva declaració.
Les Cooperatives, donada la seva possibilitat d’opció de Règim d’Afiliació, presenten particularitats a les que han de romandre atentes.

Contractació

Una correcta contractació, redueix molt notablement les possibilitats de conflicte, al temps que ajuda a optimitzar tant el cost durant la vida del contracte com el que pugui ocasionar-se en finalitzar la relació laboral.
La contractació és el primer pas en el desenvolupament d’una bona Gestió Laboral.
El Règim Fiscal de les cooperatives vincula, en alguns casos, la contractació laboral i el pagament per Impost de Societats. Cal atendre també aquesta important qüestió.

Prevenció del Conflicte Laboral

El nostre acompanyament està permanentment orientat a la prevenció i elusió del conflicte laboral, considerant sempre que el millor conflicte és el que mai s’arriba a produir.
Amb tot, actuem amb rapidesa i fermesa si el conflicte s’ha fet inevitable. També estarem en aquest moment.
Amb les seves persones sòcies de treball, les Cooperatives poden sumar a un conflicte laboral el que també és un conflicte societari. Tenim una important experiència tant en un com en l’altre.

Prevenció de Riscos Laborals

Col·laborem de forma activa i permanent amb l’entitat de Prevenció de Riscos Laborals que l’organització ha triat.
Aportem una perspectiva de servei i assessorament davant la Prevenció dels Riscos Laborals.

Inspeccions de Treball i Seguretat Social

El nostre Acompanyament s’esforça en el desenvolupament d’una correcta gestió laboral des de tots els vessants.
El nostre objectiu és seguir mantenint que les organitzacions amb les que caminem junts, tinguin un índex d’inspeccions pràcticament nul com a conseqüència d’una mala gestió.

Estrangeria

Les contractacions que podem considerar dins el concepte de “estrangeria” estan subjectes a condicions molt específiques.
Hem desenvolupat una més que important experiència en aquest camp concret de la contractació.