Cooperatives

Acompanyament Comptable, Econòmic-Financer i Fiscal

L’objectiu central de l’acompanyament d’INTEGRAL és facilitar que la Presa de Decisions Econòmiques, Financeres i Fiscals, sigui informada i conscient. La gestió d’una activitat econòmica exigeix ​​conèixer amb precisió tant la Situació Econòmica (ingressos i despeses) com la Situació Financera (considerant les necessitats a curt i llarg termini). El primer pas és una correcta Confecció de la Comptabilitat. Una comptabilitat ben elaborada permet també la Planificació i el compliment de les Obligacions Fiscals.
INTEGRAL sap que més enllà de les dades presents en el Compte d’Explotació, el Balanç o les Declaracions Tributàries, es troba la necessitat de gestionar, per això acompanya, caminant al costat de les persones que prenen decisions, aportant-los informació i ajuda en la comprensió d’allò que necessiten conèixer, al temps que els ofereix un suport permanent en les seves actuacions.
INTEGRAL és una Cooperativa que anualment acompanya més d’un centenar de cooperatives. Coneixem bé quines són les seves necessitats. Sabem que una adequada gestió empresarial és imprescindible per complir i desenvolupar la seva naturalesa d’empresa de persones.

Confecció de la Comptabilitat (el primer pas)

El primer objectiu del nostre acompanyament és assegurar l’adequada elaboració de la Comptabilitat. És imprescindible, si la informació comptable no és correcta o es demora, la gestió es ressentirà greument.
Per descomptat, la Comptabilitat també permetrà donar compliment a les obligacions legals i fiscals de l’activitat.
Les Cooperatives, per l’especial naturalesa de la seva forma de distribució de resultats així com l’atribució de rendiments cooperatius i extra cooperatius, han d’estar especialment atentes a que la comptabilització es faci correctament des d’una guia experta.

Situació Econòmica i Presa de Decisions

La facturació, els ingressos, comporta la generació de despeses. Comprendre la relació entre els ingressos i els costos i la seva dinàmica, és a dir, com evolucionen les despeses en funció dels ingressos, és essencial per desenvolupar una gestió real de l’activitat.
Acompanyar en la Presa de Decisions econòmiques forma part de nucli de la nostra acció.
En les cooperatives les decisions econòmiques sovint comporten la intervenció d’un conjunt de persones, Assemblea, Consell Rector, Equip Directiu. Som experts en acompanyar aquests col·lectius. És la nostra forma natural d’acompanyar.

Situació Financera i Presa de Decisions

Si l’economia és el motor de l’activitat, el finançament és el lubricant que li permet mantenir-se en moviment.
Conèixer i comprendre la dinàmica financera, permet mantenir una actitud proactiva, anticipant les necessitats i, quan cal, afrontar en les millors condicions la negociació bancària. El nostre acompanyament inclou estar present en ella.
El cooperativisme va disposant de noves i millors fonts de finançament a partir del desenvolupament de les Finances Ètiques. Les coneixem i sovint interactuem amb elles.

Planificació Fiscal

La gestió de l’activitat, assegurada la correcta presa de decisions econòmiques i financeres, comprèn també la Planificació Fiscal, entesa com la minimització dels costos fiscals, sumant estalvi a una correcta tributació, sense deixar caps per lligar.
L’existència d’una legalitat fiscal pròpia i exclusiva de les cooperatives, aconsella que sempre la seva planificació fiscal, sigui duta a terme comptant amb una orientació experta.

Gestió i liquidació d'Impostos

La Gestió i liquidació d’impostos materialitza les decisions fiscals. El seu incorrecte emplenament pot comportar greus repercussions.
El nostre acompanyament inclou la liquidació de tot tipus d’impostos, IVA, Societats, Renda, etc., d’acord amb la legislació vigent en cada moment.

Integració en Equips Directius

El nostre acompanyament aconsegueix la seva millor expressió a través de la nostra integració en l’Equip Directiu de l’Organització.
Compartint i aportant la nostra experiència i coneixement tant en les decisions operatives com en les d’abast estratègic. Sumant i multiplicant junts.
El desenvolupament de la nostra tasca treballant braç a braç amb equips: Consell Rector, Equip Directiu, forma part del nostre hàbitat natural i és un lloc on és especialment apreciat.

Inici de l'Activitat / Llançament de Nous Projectes

La posada en marxa de noves activitats, així com el llançament de nous productes o el plantejament de nous projectes d’envergadura, són moments que requereixen especialment d’una perspectiva global, com la que aporta l’elaboració d’un Pla de Viabilitat.
L’Economia, les Finances, el Mercat requereixen d’una adequada combinació per fer realitat les noves idees.
El nostre acompanyament està preparat per respondre a aquesta especial intensitat. Hem participat en moltes ocasions en ells.
Ens sentim especialment orgullosos d’haver estat al costat de moltes cooperatives pràcticament des del seu primer minut de vida.