Sector públic

Estratègia i Dinamització territorial - Administració Pública

• Servei d’Orientació a empreses i emprenedors
Acompanyem i assessorem al teixit empresarial del municipi (empreses i emprenedors) en la seva millora estratègica, operacional i en la seva professionalització. Acompanyament en la redacció i configuració de plans de negoci.
• Estudis sectorials i territorials
Realitzem estudis basats en elements quantitatius i qualitatius, que permetin conèixer realitats sectorials i territorials i planificar actuacions per a la seva posterior millora.
• Realització del pla director / pla estratègic del territori
Acompanyem els territoris en la definició del seu Pla Estratègic / pla director, així com en la seva posterior implantació a través d’un procés de concertació territorial considerant els principals grups d’interès del territori, plantejant plans d’acció viables i totalment pràctics.
Noves tendències de desenvolupament del teixit territorial: Economia Circular
• Dinamització de processos de concertació – agents locals
Acompanyem en processos de dinamització d’espais participats per agents locals (econòmics i socials) per generar sinergies i estimular el creixement econòmic territorial, tant a nivell macro com des de la perspectiva empresarial.
• Programa Aracoop i Ateneus Cooperatius
Acompanyem la implantació de programes i estructures territorials vinculades a les cooperatives i l’economia social (Programa Aracoop i Ateneus Cooperatius) amb l’objectiu de difondre, estendre, enfortir i renovar el sector.
• Estudis sectorials i territorials del teixit cooperatiu
Fem estudis que permeten conèixer la realitat sectorial i territorial, facilitant la planificació d’actuacions per a la millora del teixit cooperatiu.
• Realització del Pla Director / Pla Estratègic del territori
Acompanyem els territoris en la definició del seu Pla Director / Estratègic, així com en la seva implantació a través d’un procés de concertació territorial que considera els seus principals grups d’interès Generem plans d’acció viables i operatius amb l’objectiu d’enfortir i dinamitzar el sector cooperatiu.
• Dinamització de processos de concertació- agents locals
Acompanyem processos de dinamització d’espais participats per agents locals (econòmics i socials) per generar sinergies i estimular el creixement econòmic territorial, a partir de la perspectiva aportada per la realitat cooperativa present o potencial.
• Acompanyament en la professionalització i creixement del teixit cooperatiu – sectors prioritaris
Dissenyem processos de professionalització i millora del teixit cooperatiu dels territoris, a través d’actuacions específiques en organitzacions vinculades a sectors d’interès especial per als respectius territoris.
Noves tendències de desenvolupament del teixit cooperatiu: Economia Circular.