Home · Contacto


BFTW 2018 Workers

INTEGRAL:
Compromís Arc Iris

7 compromisos

Integral, una cooperativa

Integral es una Cooperativa, i a Integral ser una Cooperativa significa clarament dues coses:

  • Un funcionament realment participatiu, on cada persona pugui aportar, on cada persona participi de la creació d’allò que ha de viure, participant des de la construcció, de forma ben activa.
  • Que les persones de Integral siguin persones sòcies de treball.

Integral no entén el cooperativisme sense cooperativistes, per això formula el seu primer Compromís:

Integral: Una Cooperativa

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

  • Que la participació de les persones sigui un senyal permanent de la identitat de Integral.?
  • Que el seu índex de cooperativització sigui sempre superior al 70%, fent ferms vots per que ja no torni a caure del 80%.

Compromís: Integral, experta en cooperatives

Integral ha prestat i presta serveis d’assessorament i de consultoria a nombroses cooperatives, també ha estat l’autora de més de una desena de guies i publicacions sobre cooperatives, cooperativistes i cooperativisme.

Considerem que, conjuntament, la prestació dels serveis i l’autoria de les guies i publicacions, ens autoritzen a considerar que som experts en Cooperativisme, es per això que ens atrevim a formular el nostre segon compromís.

Integral: Experta en Cooperatives

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

  • Renovar i mantenir sempre actualitzat el seu coneixement sobre el Cooperativisme de forma que la prestació de serveis a Cooperatives satisfaci realment les necessitats que el motiven.
  • Integral es compromet a ser digne de dur el qualificatiu de Cooperativa experta en Cooperatives.

Integral amb les cooperatives de nova creació

Resulta una obvietat que el cooperativisme del futur es basa en les cooperatives que s’estan creant, que s’han de crear. Només aquesta evidència ja pot explicar perquè, des de Integral, un compromís global com és el Compromís Arc Iris ha de incloure necessàriament  a les Cooperatives de Nova Creació.

Integral està en condicions de desenvolupar aquest compromís a partir de si mateix, però, considera que serà més efectiu el desplegament d’aquest compromís amb les Cooperatives de Nova Creació, de la mà d’un partner que pugui multiplicar el seu efecte. De manera natural Integral ha pensat en Ara_Coop per aquest partenariat, però no descarta fer-lo extensiu a altres nuclis de creació de cooperatives.

En concret, Integral està disposat, sempre d’acord amb el seu partner, a:

  • Acompanyar a un nombre concret de cooperatives durant els seus dos primers anys de vida, prestant conjuntament per elles serveis d’assessorament i consultoria considerant un preu cooperatiu absolutament reduït per aquests serveis, de forma que els serveis siguin prestats amb un descompte real d’entre el 70% i el 90% del cost habitual. Es manté un mínim preu pels serveis atès que, en general, es té noticia certa d’experiències negatives sobre serveis prestats absolutament de franc (manca de valoració per part del receptor).
  • Realitzar estudis, típicament un estudi anyal, sobre aspectes rellevants per a la creació de noves cooperatives, tant pels moments anteriors a la constitució, com pels seus primers anys de vida. L’estudi serà realitzat de forma gratuïta i la propietat del mateix serà compartida al 50% entre Integral i el partner.

La materialització del compromís serà alternativa, de forma que el partner triarà entre l’opció a) i la b) però no les dues alhora. Considerem que a través d’aquestes dues opcions Integral explicita i fa efectiu el seu tercer compromís.

Formulem, per tant, el nostre tercer compromís

Integral amb les Cooperatives de Nova Creació

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Realitzar, alternativament, un acompanyament a preu cooperatiu a un nombre concret de Cooperatives de Nova Creació o a la realització d’un estudi anyal sobre aspectes rellevants per a les Cooperatives de nova Creació. Deixant l’elecció de la millor fórmula en mans del partner que Integral trobarà per desenvolupar aquest compromís.

Integral amb les cooperatives federades

Integral considera que el Cooperativisme que ha de impulsar realment el Cooperativisme Català és el conformat per les Cooperatives que tenen la capacitat d’organitzar-se col·lectivament per tal de satisfer les seves necessitats.  Coherent amb això, Integral, no universalitza el seu compromís amb totes les cooperatives, sinó que el focalitza per adreçar-lo exclusivament a les Cooperatives federades en qualsevol federació catalana.

No pot ser d’altre manera, encara que podria tenir sentit un compromís universal, té molt més sentit un compromís amb la Cooperativa que, d’alguna manera, ja està compromesa a partir de la seva afiliació a una Federació. Integral cerca una certa reciprocitat en el compromís, el compromís de la Cooperativa habilita el compromís de Integral, el fa possible.

I Integral encara vol fer un pas més per reforçar les estructures associatives impulsades per la Federació, prenen com a model el cas de la Federació de Treball, augmentarà el seu compromís amb aquelles cooperatives sòcies d’Aposta o que pertanyin a qualsevol sectorial (cas avui de la Sectorial de Iniciativa Social).

Aquest és el nostre quart compromís:

Integral amb les Cooperatives Federades

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Prestar tots els seus serveis, sense cap excepció, a totes les cooperatives federades de qualsevol federació catalana, considerant un preu cooperatiu per aquests serveis. Aquest preu cooperatiu serà, com a mínim, inferior en un 10% al habitual per una cooperativa no federada. En el mateix sentit si la Cooperativa està afiliada, d’alguna forma, a una estructura generada per la Federació (com ara Aposta o la Sectorial de Iniciativa Social) aquest preu cooperatiu serà, com a mínim, inferior en un 15% al habitual per una cooperativa no federada.

Integral amb el Mercat Social

Integral entén que com a Cooperativa forma part de quelcom més gran que ella mateixa i fins i tot més gran que el propi Cooperativisme, i que això es refereix a l’empresa que actua i es desenvolupa amb criteris socials i que per tant conforma un “Mercat Social”. Integral fa seva la descripció del Mercat Social com a una “xarxa de producció, distribució i consum de bens i serveis que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris, constituïda per empreses de l’economia social i solidaria juntament amb consumidors i consumidores individuals i col·lectius”. En el mateix sentit Integral pren com a referent a la Xarxa d’Economia Solidaria (XES) de la que forma part.

El nostre cinquè compromís:

Integral amb el MERCAT SOCIAL

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Considerar sempre com a proveïdor preferent de les seves necessitats de bens i serveis a les empreses que desenvolupen una activa presència en la construcció d’un Mercat Social.

Integral amb el pensament cooperatiu

És un fet que es genera pensament cooperatiu, però també és un fet que sovint, a les cooperatives, aquest pensament no té el grau de impacte desitjable. Per a les cooperatives aquest pensament està mancant, des del punt de vista de la seva realitat, de adjectius com a “real” o “aplicable”, i això passa malgrat la gran qualitat d’algunes aportacions.

Fou Aristòtil qui ens va donar una pista certa sobre tot plegat:

«La intel·ligència consisteix no tant sols en el coneixement, sinó també en la habilitat per aplicar els coneixements en la pràctica».

Integral considera que aquest és un repte prou important pel pensament cooperatiu, tant com perquè valgui la pena focalitzar en el ell, aquest sisè compromís. Integral vol comprometre’s amb la generació de un pensament cooperatiu, viu, capdavanter i realment aplicable, val a dir que amb això no fa altre cosa que allò que ha intentat fer sempre que li ha estat encarregat un treball adreçar a les Cooperatives.

Aquest compromís també s’ha de desenvolupar en règim de partenariat, sent el partner natural i de maner clara Aposta, l’escola de cooperativisme. Amb Aposta Integral es planteja posar en marxa el Fòrum Cooperatiu Integral que a partir de les versions virtual i presencial (2 actes físics durant l’any) es planteja dinamitzar aquest propòsit aristotèlic de convertir el coneixement en quelcom que es pot aplicar en la pràctica.

Formulem el nostre sisè compromís:

Integral amb el Pensament Cooperatiu

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Col·laborar activament en la generació i difusió de Pensament Cooperatiu, amb especial èmfasi en que aquest pensament possibiliti la translació de coneixement cooperatiu en aplicació pràctica del mateix. Integral cercarà un partner per desenvolupar aquest compromís, sent el seu desig que ho sigui Aposta, escola de cooperativisme.

Integral amb els principis cooperatius i la transparència

Integral considera que el Compromís Arc Iris compte elements clarament innovadors, però encara vol anar més enllà per tal d’incloure una darrera innovació que clou els compromisos.

No podem parlar d’una novetat absoluta ja que es ben coneguda la figura del defensor dels lectors (i també la potser menys reeixida de defensor dels clients), per tant, basant-nos en elles, generem un setè compromís que tracta de garantir el compliment dels seus sis compromisos precedents per part d’Integral.

La materialització d’aquest setè compromís es concreta en el nomenament d’un “Garant del Compromís Arc Iris”. Qualsevol persona o cooperativa implicada en el desenvolupament del Compromís Arc Iris tindrà ple dret a adreçar-se al Garant per tal d’obtenir satisfacció dels seus interessos. Integral acatarà les decisions del Garant que serà plenament lliure i independent en el desenvolupament de la seva tasca, tenint dret a demanar, sense límit, tot tipus de informació o documentació a Integral per tal de dur-la a terme.

Formulem el nostre setè i darrer Compromís:

Integral amb els Principis Cooperatius i la Transparència

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Que els Principis Cooperatius i la Transparència acompanyin permanentment el desenvolupament del Compromís Arc Iris, quedant això assegurat a través de la creació de la figura de la “Persona Garant del Compromís Arc Iris” que serà duta a terme per una persona u organització de reconegut prestigi en l’àmbit cooperatiu.

Avda. Diagonal 442-Bis 2ª & 4ª Planta 08037 Barcelona (Spain)

Nota legal